Avaluació contínua

El model d’avaluació contínua d’EducaciOnline ha demostrat que ha contribuït molt favorablement a l’aprofitament del curs on-line i a la superació de la prova final. Consisteix en el desenvolupament d’una sèrie d’exercicis, treballs i altres activitats guiades pel professor consultor, que l’estudiant ha de fer durant el curs i que els professors consultors avaluen. Aquest sistema garanteix als estudiants l’aprofitament del curs i l’assoliment dels objectius proposats en l’assignatura. Igualment, permet als consultors fer un seguiment continu del procés d’aprenentatge i decidir si s’han de reforçar alguns continguts o aclarar dubtes.

Descubreix EducaciOnline