Curs d’Accés a la Universitat per a > 25 anys

Tipologìa:

Material: Paper imprès i multimedia

Durada: Amb la finalitat d’aconseguir els objectius plantejats en aquest curs, s’ha establert un programa que té una durada en funció de la convocatòria.

Metodologia: E-learning

Avaluació: Contínua

Presentació

PDF Acces universitat majors 25 Amb la intenció d’afavorir l’accés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis de la UOC, com de la resta d’universitats de Catalunya. La finalitat bàsica d’aquest curs és assolir uns coneixements que permetin superar les proves d’accés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària. Si tens més de 45 anys fes click aqui.

Pla d’estudis

El pla d’estudis s’estructura en funció de la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons l’opció triada, en funció dels estudis universitaris que es desitgin cursar.

  • Matèries comunes:

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi *

  * El curs d’accés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per facilitar l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d’accés com dels estudis universitaris, assajant tècniques que l’ajudaran a estudiar.
 •  Matèries específiques:

En funció dels estudis i la universitat a què es vulgui accedir, i poden variar en nombre i obligatorietat o optativitat. El nostre servei d’assessoria personalitzada, s’ampliarà la informació específica de cada comunitat autònoma. Oferta d’assignatures específiques:

  • Arts i Humanitats

Filosofia

Història Contemporànea

Geografia

  • Ciencies i ciencies de la salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

  • Ciencies Socials i Jurídiques

Història Contemporànea

Matemàtiques

Geografia

  • Enginyeria i Arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits d’accés

Poden fer el curs d’accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:

 • a) Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova
 • b) No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • c) No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
 • d) No tenir cap titulació universitària.

Titulació

Els estudiants obtindran un certificat d’aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica de EducaciOnline . Certificat d’EducaciOnline del Curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.  

Proves d’accés

La superació de les proves d’accés dóna al candidat el dret a entrar a la UOC i a qualsevol de les Universitats de Catalunya, a les titulacions corresponents de la via d’accés triada. Quan es fan les proves? Les universitats de Catalunya convoquen anualment una prova d’accés als estudis universitaris, de caràcter general i obert, per als més grans de 25 anys. Aquesta prova és fixada pel CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) . Qui es pot presentar? Poden fer el curs d’accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits: a) Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova. b) No tenir superades les PAU (o equivalent). c) No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent). d) No tenir cap titulació universitària. Com es fa la inscripció? Es faran com a mínim un mes abans de la celebració de les proves. En el moment de la inscripció, la Universitat informarà de la data de realització de les proves i de la data en la qual es faran públics els resultats de les mateixes. Com són les proves? Les proves d’accés als estudis universitaris consten de dues parts: una part comuna, igual per a tots els candidats, i una altra d’específica, segons l’opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar. La prova comuna consta de quatre exercicis:

a)    comentari de text

b)     llengua catalana

c)     llengua castellana

d)     llengua estrangera (anglès)

  La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l’opció d’accés. Depenent dels estudis a que es vulgui accedir, les assignatures específiques varien, segons aquest quadre resum:

Opció d’accés Matèries
a)    Arts i Humanitats Filosofia Història Contemporània
b)    Ciències Biologia Física Matemàtiques Química
c)     Ciències de la Salut Biologia Física Matemàtiques Química
d)    Ciències Socials i Jurídiques Història Contemporània Matemàtiques
e)    Enginyeria i Arquitectura Física Matemàtiques Química

Els candidats hauran de seguir les instruccions que donin els examinadors al començament de les proves. Les proves es faran als centres de suport de la UOC o en altres instal·lacions que reuneixin les condicions necessàries. Quins són els criteris de valoració? En la prova comuna, els candidats han d’acreditar la seva maduresa pel que fa:

–         a la capacitat de comprendre i interpretar un text.

–         al domini de l’expressió escrita.

–         a la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació.

–         a la capacitat de raonar i argumentar.

–         al coneixement dels diversos continguts culturals bàsics.

 

   • Cadascun dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
   • És obligatori lliurar tots els exercicis per obtenir la qualificació final.
   • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui superior a quatre punts.
   • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
   • La qualificació global de qualsevol de les dues fases de la prova també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, sempre i quan aquesta qualificació sigui igual o superior a cinc punts.

Un cop superades les proves? Els candidats que siguin considerats “aptes” en les proves d’accés es podran matricular a la Universitat, durant els terminis establerts. Per a fer efectiva la matrícula a la UOC, les persones interessades es poden matricular directament a través del Campus Virtual.