Curs d’accés Universitat per a més grans de 45 anys

Tipología:

Material: Paper imprès i multimèdia

Duración: Amb la finalitat d’aconseguir els objectius plantejats en aquest curs, s’ha establert un programa que té una durada en funció de la convocatòria.

Metodología: E-learning

Evaluación: Contínua

Presentació

PDF Curs d'accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

Aquest curs és una porta oberta a la universitat i per això posem al teu abast uns professionals i uns serveis preparats i organitzats per tal que facilitin al màxim el teu procés d’aprenentatge.

La UOC es va fundar l’any 1995. És una universitat moderna, pionera a Espanya en l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de la formació no presencial.

Fonamenta el seu sistema educatiu en el concepte de Campus Virtual i en l’ús de materials multimèdia i interactius.

Des de casa, els estudiants reben una atenció personalitzada i són guiats pel tutor i els consultors en el procés d’aprenentatge, es relacionen amb els companys, tenen accés als serveis de la Universitat, creen fòrums i debats virtuals i tenen l’oportunitat de connectar amb una àmplia comunitat universitària, científica i cultural de tot el món.

Conscients que moltes persones volen accedir als estudis universitaris, però que per raons de temps o situació geogràfica els és totalment impossible de fer-ho, EducaciOnline ofereix el curs d’accés a la UOC, per a acostar-les, d’aquesta manera, al món universitari.

A més a més de preparar els estudiants per a superar la prova d’accés, els permet integrar-se amb èxit a la comunitat universitària UOC, ja que es treballa amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos.

Aquest curs d’accés a la UOC és vàlid per a superar la prova oficial d’accés a totes les universitats de Catalunya.

Pla d’estudis

Les matèries que seguireu al llarg d’aquest curs estan directament relacionades amb els àmbits que s’avaluen en la prova d’accés.

– Llengua catalana

– Llengua castellana

– Tècniques d’estudi

En el curs d’accés a la UOC s’ha inclòs l’assignatura Tècniques d’Estudi, que, treballada des de la tutoria, us permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

En aquesta àrea es prepararà l’exercici de comentari de text.

Requisits d’accés

Poden fer el curs d’accés per a més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es realitza la prova d’accés.

b) No posseir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat.

Proves d’accés

Per a accedir a la universitat com a més gran de 45 anys, cal:

– Superar una prova d’accés

– Realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE

Com són les proves?
Com es valora la prova?
Entrevista personal